Home

View More Galleries

VTR ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

Our video present
อบรมกฏหมายให้กับประชาชน ประจำปี2559 8 สิงหาคม 2559 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในหัวข้อ “ ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา” และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่แกนนำในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล อบรมกฏหมายให้กับประชาชน ประจำปี2559 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคงามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยง ตลอดจนแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข่าวาสาร รู้จักป้องกันตนเองเมื่อเกิดโรคติดต่อภายในครัวเรือน 5แผ่นพับโรคเอดส์

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ทต.สันกำแพง ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ทต.สันกำแพง ผลการดำเนินงาน/กองงาน ผลการดำเนินงาน/กองงาน
View More Posts

ประมวลภาพกิจกรรม

Events Gallery

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันจำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันจำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฟสจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30ถึง 16.30 น. รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่ม

อปท.10แห่ง ร่วมกับอำเภอสันกำแพง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายองค์ภูมิพล

อำเภอสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง และอปท.อ.สันกำแพง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เป้าหมายปริมาณ 40,000 ดอก ************************************** อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 10 แห่ง นำพี่น้องประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่ม

พ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด ในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เมื่อวันที่ 30 พค 2560 ที่ผ่านมา การพ่นหมอกควัน (Fogging) เป็นมาตรการหลักในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค วัตถุประสงค์ของการพ่นฟุ้งกระจายคือ การพ่นสารเคมีเพื่อลดความหนาแน่นของยุงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคน โดยพ่นให้สารเคมีกลายเป็นกลุ่มม่านหมอกที่เต็มไปด้วยละอองที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดไม่เกิน

อ่านเพิ่ม

มอบครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงให้กับชุมชน

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ดำเนินการ มอบครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแอมป์ ทั้งนี้เพื่ออุดหนุนให้กับชุมชนหมู่ที่14 ต.สันกำแพง เบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบัญญัติประจำปี 2560 หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,540 บาท  เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เครื่องกระจายเสียงภายในหมู่บ้านและชุมชน หมู่ที่14 บ้านออน ตำบลสันกำแพง โดยมี นายสมบูรณ์

อ่านเพิ่ม

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

เทศบาลตำบลสันกำแพงจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2560(พิธีลาสิกขา) ทั้งนี้ร่วมกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีบวชลูกแก้ว ซึ่งเทศบาลตำบลสันกำแพงร่วมกับวัดสันก้างปลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม อันมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ      

อ่านเพิ่ม

การประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วย นายอัมรินทร์ บุญถม รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับเทศบาลตำบลสันกำแพง รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นและพื้นที่ศึกษาดูงาน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส Convention Centre เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

General News

ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาล มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ข้อที่10ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทต.สันกำแพง จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ปราศจากทุจริตเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยม ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฏระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

อ่านเพิ่ม

บวช9วันถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

บวช 9 วันเพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9 เชิญร่วมโครงการ……… อุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2560 ณ วัดสันก้างปลา ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่ม

สภาเด็กและเยาวชน ประชุมกิจการสภาเด็ก

9กันยายน 2560 เชิญ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันกำแพง และประสานข้อมูลเพิ่มได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ทต.สันกำแพง 053-331904

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

Procurement News

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารบริการประชาชน หมู่8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารบริการประชาชน หมู่8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน  2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม2560 ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทรงระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 12 ธันวาคม 2560ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. รายละเอียด

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปี 2559

งานโครงสร้างพื้นฐาน
View More Posts

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปี 2559

งานโครงการ/กิจกรรม