Home

View More Galleries

VTR ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

Our video present
อบรมกฏหมายให้กับประชาชน ประจำปี2559 8 สิงหาคม 2559 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในหัวข้อ “ ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา” และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่แกนนำในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล อบรมกฏหมายให้กับประชาชน ประจำปี2559 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคงามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยง ตลอดจนแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข่าวาสาร รู้จักป้องกันตนเองเมื่อเกิดโรคติดต่อภายในครัวเรือน 5แผ่นพับโรคเอดส์

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ทต.สันกำแพง ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ทต.สันกำแพง ผลการดำเนินงาน/กองงาน ผลการดำเนินงาน/กองงาน
View More Posts

ประมวลภาพกิจกรรม

Events Gallery

อปท.10แห่ง ร่วมกับอำเภอสันกำแพง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายองค์ภูมิพล

อำเภอสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง และอปท.อ.สันกำแพง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เป้าหมายปริมาณ 40,000 ดอก ************************************** อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 10 แห่ง นำพี่น้องประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่ม

พ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด ในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เมื่อวันที่ 30 พค 2560 ที่ผ่านมา การพ่นหมอกควัน (Fogging) เป็นมาตรการหลักในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค วัตถุประสงค์ของการพ่นฟุ้งกระจายคือ การพ่นสารเคมีเพื่อลดความหนาแน่นของยุงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคน โดยพ่นให้สารเคมีกลายเป็นกลุ่มม่านหมอกที่เต็มไปด้วยละอองที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดไม่เกิน

อ่านเพิ่ม

มอบครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงให้กับชุมชน

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ดำเนินการ มอบครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแอมป์ ทั้งนี้เพื่ออุดหนุนให้กับชุมชนหมู่ที่14 ต.สันกำแพง เบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบัญญัติประจำปี 2560 หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,540 บาท  เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เครื่องกระจายเสียงภายในหมู่บ้านและชุมชน หมู่ที่14 บ้านออน ตำบลสันกำแพง โดยมี นายสมบูรณ์

อ่านเพิ่ม

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

เทศบาลตำบลสันกำแพงจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2560(พิธีลาสิกขา) ทั้งนี้ร่วมกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีบวชลูกแก้ว ซึ่งเทศบาลตำบลสันกำแพงร่วมกับวัดสันก้างปลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม อันมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ      

อ่านเพิ่ม

การประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วย นายอัมรินทร์ บุญถม รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับเทศบาลตำบลสันกำแพง รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นและพื้นที่ศึกษาดูงาน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส Convention Centre เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่ม

เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกลมั่นคง

เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมวิชาการเทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทยก้าวไกลมั่นคง จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม โดยมี นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นำพนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกลมั่นคง 2560

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

General News

บวช9วันถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

บวช 9 วันเพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9 เชิญร่วมโครงการ……… อุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2560 ณ วัดสันก้างปลา ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่ม

สภาเด็กและเยาวชน ประชุมกิจการสภาเด็ก

9กันยายน 2560 เชิญ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันกำแพง และประสานข้อมูลเพิ่มได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ทต.สันกำแพง 053-331904

อ่านเพิ่ม

แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

Procurement News

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปี 2559

งานโครงสร้างพื้นฐาน
View More Posts

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปี 2559

งานโครงการ/กิจกรรม