วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

อาคารบริการประชาชน

อาคารบริการประชาชน

อาคารบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันกำแพงแห่งนี้ ก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี 2556 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9,879,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ชั้น กว้าง 15.50 เมตร ยาว 32 เมตร

ก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม 1911 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงได้ใช้ประโยชน์สำหรับการจัดประชุม ฝึกอบรมอาชีพ ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ICTชุมชน) ออกกำลังกายในร่มและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆร่วมกัน

การก่อสร้างอาคารบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันกำแพงในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่จะได้รับบริการจากเทศบาลหลากหลายด้าน ทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วมด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันจะเป็นการสร้างให้ประชาชนเป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมชุมชนให้เป็น “สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ต่อไป

อาคารบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันกำแพงแห่งนี้ ก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ประจำปี 2556 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9,879,000 บาท

แชร์ให้เพื่อน: