หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญนำ บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
ซื้อวัสดุดับเพลิง (เข็มขัดเซฟตี้ แบบนิรภัย) งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณ WiFi) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนเหล็กกระจก) จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนเหล็กกระจก) จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 16 May 2024
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ิน ชม.ถ 70-001 สายสามแยกตั๊มจุ๊บ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง ถึงสามแยกไทการ์เม้นท์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล กว้าง 5.50-14.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 833.50 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,008.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทาง บริเวณบ้านหัวทุ่ง ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างปรับปรุงผิวด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นที่ ชม.ถ.70-004 บริเวณสามแยกกองหลิ่งไปโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย 2 จนสุดซอย บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ิน ชม.ถ 70-001 สายสามแยกตั๊มจุ๊บ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง ถึงสามแยกไทการ์เม้นท์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล กว้าง 5.50-14.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 833.50 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,008.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ิน ชม.ถ 70-001 สายสามแยกตั๊มจุ๊บ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง ถึงสามแยกไทการ์เม้นท์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล กว้าง 5.50-14.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 833.50 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,008.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมลงหินคลุกบดอัดทั้งสองข้าง บริเวณถนน บ้านออน ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเลียบคลองชลประทาน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านน้อย หมู่ที่ 11 และบ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยไพบูลย์ 1 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมลงหินคลุกบดอัดทั้งสองข้าง บริเวณถนน บ้านออน ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเลียบคลองชลประทาน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านน้อย หมู่ที่ 11 และบ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมลงหินคลุกบดอัดทั้งสองข้าง บริเวณถนน บ้านออน ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเลียบคลองชลประทาน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านน้อย หมู่ที่ 11 และบ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เมษายน - กันยายน 2567) จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์และกระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างวัดทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยรวมพร 7 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ิน ชม.ถ 70-001 สายสามแยกตั๊มจุ๊บ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง ถึงสามแยกไทการ์เม้นท์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล กว้าง 5.50-14.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 833.50 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,008.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 18 Mar 2024
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 18 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง และทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชม.ถ. 72 - 012 เชื่อมต่อถนนซอยข้างวัดศรีบุญเรือง (วัดป่าเส้า) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 05 Mar 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขอ ๒๖๒๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๕๙ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คษน ๓๐๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๔๗ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
จ้างจัดทำป้ายจราจรจุดจอดรถแจ้งเตือนประชาชนในเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมราวบันไดและราวระเบียงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๕ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5/1 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 30 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5/1 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5/1 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสี่แยกข่วงสันกำแพงไปจนถึงสามแยกตลาดป่าเห็ว) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสี่แยกข่วงสันกำแพงไปจนถึงสามแยกตลาดป่าเห็ว) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสี่แยกข่วงสันกำแพงไปจนถึงสามแยกตลาดป่าเห็ว) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2023
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนายสมหวัง ไชยศรี ไปทางกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Oct 2023
อาคารฌาปนสถาน (เมรุ) เตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา) จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1/2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านเลขที่ 62 ถึงบ้านเลขที่ 64/1 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
ถนน ค.ส.ล. พร้อมลงหินคลุกบดอัดทั้งสองข้าง บริเวณถนน บ้านออน ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเลียบคลองชลประทาน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านน้อย หมู่ที่ 11 และบ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
พนังกันดิน ค.ส.ล.จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านเลขที่ 117/1 ถึง ลานเปตองหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (สายสี่แยกข่วงสันกำแพง ไป สามแยกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 04 Oct 2023
ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5/1 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสี่แยกข่วงสันกำแพงไปจนถึงสามแยกตลาดป่าเห็ว) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 04 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็มบริเวณลำน้ำแม่ออน ตั้งแต่สะพานพ่อหลวงท่วนไปจนถึง ศูนย์ อปพร. (ฝั่งขวา) บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเชื่อมโครงการเดิมไปทางสุสานสันติวัน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็มบริเวณลำน้ำแม่ออน ตั้งแต่สะพานพ่อหลวงท่วนไปจนถึง ศูนย์ อปพร. (ฝั่งขวา) บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเชื่อมโครงการเดิมไปทางสุสานสันติวัน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการชนิด 4 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูรั้ว และป้ายชื่อสถานศึกษา ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง บริเวณที่ดินราชพัสดุ ที่ ชม.2412 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2023
จ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 06 Sep 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 06 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ cannon รุ่น G2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0158 ที่ใช้กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและยางใน) สำหรับซ่อมเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งงขฉ 277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อยางนอก สำหรับซ่อมเปลี่ยน รถประชาสัมพันธ์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน งต 9373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยฉ 8360 หมายเลขครุภัณฑ์ 004 63 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
จ้างเหมาเอกชนขนขยะ มูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖) 29 Aug 2023
จ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะ มูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๑๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ (สำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้าง ก่อสร้างรั้วรอบ และประตูทางเข้า ชุมชนบ้านสันก้างปลาพร้อมรั้ว และประตูทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เชื่อมต่อโครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 บริเวณริมถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jul 2023
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอนเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสาและป้ายเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ถ่านอัลคาไลน์) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2023
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เชื่อมต่อโครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 บริเวณริมถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เชื่อมต่อโครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 บริเวณริมถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2023
ซื้ออาหารปลาคราฟ (กระสอบใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคาร เพื่อติดตั้งภายในอาคารปฐมวัย ๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคาร เพื่อติดตั้งภายในอาคารปฐมวัย ๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการชนิด 4 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จัดซ์ื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 26 May 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน สุนทร คำเป็ง เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์ต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 (หน้าปั๊มน้ำมัน Esso ต่อจากของเดิม) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกกระบะ ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ท ๐๑๙๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๓๕ ๐๐๐๒ 0002 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ซอย 5/3 ถึง ซอย 5/4 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 004 49 0005 เลขทะเบียน ผฉ-1694 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 09 Mar 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2023
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 11 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณจากปากซอย 10 ถึงแยกลำเหมืองบ้านนางมาลัย ชุ่มแพง บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2023
จ้างจัดทำโครงเหล็กรองรับ ตู้เอกสาร ห้องคลังเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ตั้งแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันกำแพงไปจนถึงรอยต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อถนน แอสฟัลท์ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งภายในห้องทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบ้านน้อย บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 13091 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบ้านน้อย บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 13091 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์ อินถา หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 5 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณตั้งแต่ถนน ค.ส.ล. เดิมถึงบ้านนางสาวสุทิน แก้วดวงดี หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อถนน แอสฟัลท์ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ตั้งแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันกำแพงไปจนถึงรอยต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อถนน แอสฟัลท์ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ตั้งแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันกำแพงไปจนถึงรอยต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอย 3 เชื่อมลำเหมืองค้าง บริเวณหลังศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์) สำหรับรถประชาสัมพันธ์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ขอ 2624 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ก่อสร้างบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงพร้อมราง) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ก่อสร้างบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ก่อสร้างบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อโครงการเดิม) ไหล่ทางหินคลุก บริเวณในซอยหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสมจิตร ชุ่มใจ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้งสองข้าง บริเวณซอย 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุโขทัย บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียวไม่มีมุมเฉียง บริเวณลำเหมืองสาธารณะท้ายซอย 2 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 26 Oct 2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2022
ซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล โดยวิธีคัดเลือก 21 Oct 2022
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 20 Oct 2022
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 10 Oct 2022
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เชื่อมต่อโครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 บริเวณริมถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Oct 2022
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Oct 2022
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Oct 2022
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อถนน แอสฟัลท์ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Oct 2022
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Oct 2022
ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ตั้งแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันกำแพงไปจนถึงรอยต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนขยะ มูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖5 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2022
เหมาเอกชนขนขยะ มูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖5 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖6) 13 Sep 2022
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 13 Sep 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2022
จ้างจัดทำป้ายอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำเหมืองแม่ออน ข้างบ้านนางปราณี (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด คสล.บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2022
จ้างจัดทำโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด คสล.บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำเหมืองแม่ออน ข้างบ้านนางปราณี (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด คสล.บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำเหมืองแม่ออน ข้างบ้านนางปราณี (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2022
จ้างจัดทำป้ายศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณบ้าน อ.สมศักดิ์ ปันทา ไปจนถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ร้านฝ้ายสันกำแพง บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๖๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๓๕ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณบ้าน อ.สมศักดิ์ ปันทา ไปจนถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ร้านฝ้ายสันกำแพง บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณบ้าน อ.สมศักดิ์ ปันทา ไปจนถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ร้านฝ้ายสันกำแพง บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (แบบอุโมงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (บริเวณต้นซอยจนถึงวัดจันทรวิโรจน์) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ช่วงต้นซอยจนถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์) บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตรงข้ามร้านประนอม) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jun 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (แบบอุโมงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (แบบอุโมงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตรงข้ามร้านประนอม) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตรงข้ามร้านประนอม) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jun 2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 31 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที ชนิกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตราโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำเวทีการแสดงกิจกรรมถนนคนเดิน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน (สันกำแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) คสล. 1 ชั้น บ้านสันโค้งใหม่ ม.2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) คสล. 1 ชั้น บ้านสันโค้งใหม่ ม.2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) คสล. 1 ชั้น บ้านสันโค้งใหม่ ม.2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 May 2022
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (overlay) ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนฝั่งซ้ายบ้านขวัญเวียง หมู่ที่ 11 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 06 May 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (แบบอุโมงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 May 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. บริเวณถนนสายป่าเส้า-คำซาว บ้านป่าเส้า ม.1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Apr 2022
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณประโยขน์ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Mar 2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 11 Mar 2022
จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) บริเวณสุสานบ้านดอนมูล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณประโยขน์ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณประโยขน์ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2022
จ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดฐานแผ่)ข้างบ้าน ผอ.จุมพล บ้านเหล่า ม.3 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (หลังบริเวณศาลากลางบ้าน ตั้งแต่หูช้าง ค.ส.ล. ขึ้นไปทางด้านเหนือน้ำ) บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) บริเวณถนนสายสันใต้-บ้านน้อย บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 และ 9 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีคัดเลือก 31 Jan 2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 25 Jan 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณริมถนนซอยประชารัฐสามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
จ้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3) พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าสวนหม่อน ข้างถนนทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล (เดิม) ถึงข่วงสันกำแพง บ้านตลาด หมู่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
จ้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาธารณะประโยชน์ หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๙๓๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2022
ซื้อKeyboard Mouse Microsoft จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2021
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งน 8263 หมายเลขครุภัณฑ์ 026 61 0004 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2021
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 20 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 07 Oct 2021
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง 07 Oct 2021
ต่อเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 13091 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล 07 Oct 2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล 07 Oct 2021
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้าย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลทรายมูล 07 Oct 2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล 07 Oct 2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบ้านน้อย บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 07 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำน้ำออน (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ตั้งแต่สะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าสุสาน) สุสานทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินน้ำเซาะ ชนิดตอกเสาเข็ม ค.อ.ร บริเวณสะพานบ้านพ่อหลวงท่วน ถึงศูนย์ อปพร ฝั่งซ้าย ม.8 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-9402 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-29-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2021
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำน้ำออน (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำน้ำออน (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ตั้งแต่สะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าสุสาน) สุสานทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินน้ำเซาะ ชนิดตอกเสาเข็ม ค.อ.ร บริเวณสะพานบ้านพ่อหลวงท่วน ถึงศูนย์ อปพร ฝั่งซ้าย ม.8 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ตั้งแต่สะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าสุสาน) สุสานทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินน้ำเซาะ ชนิดตอกเสาเข็ม ค.อ.ร บริเวณสะพานบ้านพ่อหลวงท่วน ถึงศูนย์ อปพร ฝั่งซ้าย ม.8 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 30 Aug 2021
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564) 30 Aug 2021
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงหม่ 26 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2021
ซื้อเชือก สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุกลางแจ้ง บริเวณสุสานคำซาว หมู่ที่ 4 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุกลางแจ้ง บริเวณสุสานคำซาว หมู่ที่ 4 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุกลางแจ้ง บริเวณสุสานคำซาว หมู่ที่ 4 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jun 2021
ก่อสร้างเมรุกลางแจ้ง บริเวณสุสานคำซาว หมู่ที่ 4 ต.สันกำแพง 07 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jun 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ (ป๊อก ๓ สุขสมบูรณ์ หลังบ้านกำนันเกรียงศักดิ์)บ้านป่าเหว หมู่ที่ ๒ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2021
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทพบุตร ซอย 2 (ทางเข้าวัดโรงธรรมสามัคคี) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ชนิดถง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2564 24 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ โตโยต้า ไดน่า หมายเลขทะเบียน 82-0115หมายเลขครุภัณฑ์ 002 28 0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 May 2021
จ้างซ่อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณทางหลวง หมายเลข ๗๐-๐๐๑ (ฝั่งหน้าโรงขายเกลือ) บ้านสันโค้งใหม่ ม.2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
จ้างเสริมขอบรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำซาว หมู่ ๔ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 ? 22 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 ? 22 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Apr 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Apr 2021
จ้างปรับปรุงทางลาดทิ้งขยะ บริเวณศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการขยะ ม.3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2021
จ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล 9 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันกำแพง และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้อัด) เพื่อจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 26 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันกำแพง และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันกำแพง และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (SSD อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2021
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง รถมิวเซเว่น หมายเลขครุภัณฑ์ 003 45 0001 เลขทะเบียน กร 3911 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยผกา บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jan 2021
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 004 49 0006 เลขทะเบียน ผฉ 2627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
จ้างก่อสร้างต่อเติมขยายห้องทำงาน บริเวณอาคารชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. ซ.11 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยผกา บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยผกา บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน 22 Dec 2020
รถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน 22 Dec 2020
ก่อสร้างพนังกันดินน้ำเซาะ ชนิดตอกเสาเข็ม ค.อ.ร บริเวณสะพานบ้านพ่อหลวงท่วน ถึงศูนย์ อปพร ฝั่งซ้าย ม.8 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 22 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) 24 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Nov 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตราโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 6 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมปั๊มน้ำไดโว่ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 62 0032 และ 055 62 0033 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
อาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Oct 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 4 รายการ ประจำงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายน้ำหอมปรับอากาศแบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
จ้างดำเนินการบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2020
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Sep 2020
จ้างรถกระบะ ยี่ห้อ นิสสันนาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขข-8575 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 53 0008 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
จ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 21 Sep 2020
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
จ้างรถกระบะ ยี่ห้อ นิสสันนาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขข-8575 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 53 0008 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Aug 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยจิกซอ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 61 0013 และ สว่านไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 059 53 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2020
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งขฉ 276 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Aug 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jul 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-8575 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0006 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ซื้อผ้าเครปสีเหลือง-ขาว สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งมอบบ้านพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ให้แก่ นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับนำมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณรอบเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
อาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 08 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Mar 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ (เดิม)บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 ตำบลทรายมูล รวม 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 คลองชลประทาน บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนายมนัส คำขัติ บ้านสันใต้ หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนางสุนี ธิปั๋น บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืดตรานมโรงเรียนขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
อาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืดตรานมโรงเรียนขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2562 03 Mar 2020
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ซอย 1 บ้านป่าเห็ว ม. 2 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2020
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ซอย 4 บ้านป่าเห็ว ม. 2 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2020
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2020
ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง 21 Jan 2020
ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล 21 Jan 2020
ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล 21 Jan 2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเห็ว ม. 2 ต.สันกำแพง 21 Jan 2020
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน 21 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอย 2 บ้านป่าเห็ว ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอย 2 บ้านป่าเห็ว ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอย 2 บ้านป่าเห็ว ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2019
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม บริเวณสุสานทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2019
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ ตามโครงการวันคล้ายวันพระบรมสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2019
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2019
อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ในช่วงเปิดเทอมที่ 2/2562 24 Oct 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ในช่วงเปิด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2019
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Oct 2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง 30 Sep 2019
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 30 Sep 2019
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ไปจนถึงตู้ประปาหยอดเหรียญประชารัฐของหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง 30 Sep 2019
ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำน้ำออน (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง 30 Sep 2019
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตรงข้ามร้านประนอม) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล 30 Sep 2019
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล 30 Sep 2019
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง หมู่ 4 ตำบลแช่ช้าง 30 Sep 2019
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน อปพร. โครงการสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายน้ำหอมแบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2019
ซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม (ชุดดัมเบลชุบโครเมี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2019
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 06 Sep 2019
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 06 Sep 2019
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อม เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2019
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อกำหนดประโยชน์ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2019
จ้างจ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อกำหนดประโยชน์ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2019
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อกำหนดประโยชน์ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการกำนันตำบลทรายมูล บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jul 2019
จ้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2019
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณสามแยกกองหลิ่งฝั่งซ้ายมือ ถึงปากซอย 2 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขนขยะไปกำจัด (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลายระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jun 2019
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขนขยะไปกำจัด (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562) 20 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษน 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียน 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียน 1/2562 07 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2019
ซื้อวัสดุในการประดับอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2019
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 28 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Mar 2019
จ้างซ่อมแซมราวบันได อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2019
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 21 Mar 2019
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 21 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2019
ซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งอาคารป้องกันและอาคารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2019
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) 06 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2019
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 15 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ 2,6,11,14 ตำบลสันกำแพง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ 2,6,11,14 ตำบลสันกำแพง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 2 จุด บริเวณฝั่งทางเดินห้องถ่ายเอกสารและบริเวณภายในห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2019
ซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2019
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2019
จ้างซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน ขษ-1017 หมายเลขครุภัณฑ์ 026 58 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โต้งปลานิล หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jan 2019
จ้างของขวัญของรางวัลและลูกโป่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2019
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2019
จ้างซ่อมบำรุงรถบันไดหอน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 012-50-0003 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2019
จ้างซ่อมบำรุงรถบันไดหอน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-21-0001 ทะเบียน 82 0117 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โต้งปลานิล หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โต้งปลานิล หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2018
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม รวม 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2018
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม รวม 6 โครงการ 03 Dec 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม รวม 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะจากลานเทขยะไปกำจัด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะจากลานเทขยะไปกำจัด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Nov 2018
จ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะจากลานเทขยะไปกำจัด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มิถุนายน 2562 07 Nov 2018
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2018
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2018
อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2561 17 Oct 2018
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2018
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าร้านลาบลุงถา ถึงบ้านนายพจน์ ปันตี บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอย 9 บ้านป่าเหว-สามแยกกองหลิ่ง) บ้านป่าเหว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ซ่อมสร้างเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง 03 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ บริเวณถนนไปสุสานบ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2018
ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2018
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 19 Sep 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.สันกำแพง และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Sep 2018
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2018
ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2018
ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2018
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.สันกำแพง และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 2 โครงการ 29 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6,7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2018
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6,7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2 จำนวน ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางรัตนา หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Aug 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6,7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ 25 Jul 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jul 2018
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2018
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังวัดแช่ช้าง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2018
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกกระบะ ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ท.0193 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 35 0002 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานประชาสามัคคี หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018