logo

เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com