เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 630900003

วันที่ยื่นคำร้อง : 20/09/2563 - 19:25

วันที่แล้วเสร็จ : 20/09/2563 - 19:28

ประเภทคำร้อง :

ขอรับข้อมูลข่าวสาร

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ทดสอบ

รายละเอียด :

ทดสอบ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ทดสอบ ทดสอบ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (20/09/2563)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
่นยดบยจๆรดยๆนรมทพอมจบไรพยบจไจนพด งบ ไดส่ไยวนด่ายไาด
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: สมชาย

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (20/09/2563)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: สมชาย

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com