เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 640500008

วันที่ยื่นคำร้อง : 12/05/2564 - 15:10

วันที่แล้วเสร็จ : 15/06/2564 - 10:02

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ตัดกิ่งไม้

รายละเอียด :

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตัดแต่งกิ่งไม้
จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยในการดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นหูกระจง จำนวน 2 ต้น ซึ่งต้นไม้ฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่นอกรั้ว หน้าบ้าน เลขที่ 91/312 ซอยสันกำแพง 16 หมู่บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 และข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ค่าตอบแทนในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นางกชพรรณ สมณา

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (15/06/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เนื่องจากเขตพื้นที่ ได้ร้องขอ อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองต้นเปา ทั้งนี้ได้แจ้งเบอร์ติดต่อของเทศบาลเมืองต้นเปาไปทางอีเมล์ เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com