“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


เทศบาลตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรม #วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และมีนายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง กล่าวรายงานวัตถประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านการทุจริตของบุคลากรเทศบาลตำบลสันกำแพง พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต รวมถึงชมวิดีทัศน์การรณรงค์ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้บุคลากรหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และธุรกิจเอกชนได้ร่วมมือกันและเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ(9ธค2564)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565

แชร์ให้เพื่อน: