“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศร่วม เหตุจำเป็นทางราชการ
2 กฎกระทรวง 4 ฉบับ
3 กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4 กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
5 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
6 กฎกระทรวงทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น
7 กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
8 กฎกระทรวงมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
9 ประกาศ กค มูลนิธิ 26 มิถุนายน 62
10 ประกาศ กค ยินยอมให้ใช้ทรัพย์สิน 26 มิ.ย. 62
11 ประกาศ กค อยู่อาศัย 26 มิ.ย. 62
12 ประกาศกระทรวงการคลังพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน
13 ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมุลค่าฐานภาษี
14 ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมูลนิธิ
15 ประกาศกระทรวงการคลังเอกชนให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
17 ประกาศภาษีที่ดิน
18 ประกาศมท(การดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินฯ)
19 ประกาศยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
20 ประกาศร่วมกรณีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
21 ประกาศร่วมยกเว้นกรณีบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์เกษตรกรรม
22 พ.ร.ฏ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

แชร์ให้เพื่อน: