“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

หลักสูตรการอบรมด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 การจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่)
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ \"กระบวนการจัดทำขอตั้งงบประมาณแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามเกณฑ์สำนักงบประมาณ
3 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร\"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจักทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2
4 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร\"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567\"
5 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร\"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ประกอบรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS\"

แชร์ให้เพื่อน: