“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

คำสั่งในการปฏิบัติราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
2 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
3 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบกองช่าง
4 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล
5 คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองการศึกษา
6 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และการปฎิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
8 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง
10 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันกำแพง
11 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ให้เพื่อน: