“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
3 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับ update ล่าสุด)
4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ update ล่าสุด)
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ฉบับ update ล่าสุด)
7 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
8 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับ update ล่าสุด)
11 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (ฉบับ update ล่าสุด)
12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับ update ล่าสุด)
14 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
15 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
16 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
17 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 (ฉบับ update ล่าสุด)
18 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
19 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับ update ล่าสุด)
20 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
21 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
22 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
24 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2564 (ฉบับที่2)
25 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
26 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
27 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
28 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับ update ล่าสุด)
29 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 3)
30 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
31 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
32 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
33 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ฉบับ update ล่าสุด)
34 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
35 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
36 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
37 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
38 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
39 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔). พ.ศ. ๒๕๖๔
40 พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

แชร์ให้เพื่อน: