“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ/การเชิญประชุมสมัยสามัญ/ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ กำหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
2 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
3 หนังสือประชาสัมพันธ์ฯ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
4 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
5 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
6 หนังสือประชาสัมพันธ์ฯ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
7 ประกาศ กำหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
8 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
9 หนังสือประชาสัมพันธ์ฯ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
10 ประกาศฯ กำหนดวัดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
11 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
12 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
13 ประกาศฯ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
14 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
15 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

แชร์ให้เพื่อน: