วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่3 ประจำปี 2561

การประชุมสภา นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่3 ประจำปี 2561 วันที่27 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 09:30 น. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ...

อ่าน 37 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคำซาว

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคำซาว ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพืธีเปิดศูนย์ดังกล่าว ศูนย์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง...

อ่าน 38 ครั้ง

โรงเรียนวิชัยวิทยา ระดับอนุบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานีดับเพลิง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันกำแพง นำคณะครูและเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 จำนวน 27 คน จากโรงเรียนวิชัยวิทยา แผนกENGLISH PROGRAM ได้เดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสถานีดับเพลิง ช่วงก่อนการเรียนรู้สาธิตใช้เครื่องมือ ได้ให้เด็กนักเรียนรับชมการ์ตูนanimation เกี่ยวกับส...

อ่าน 41 ครั้ง

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง

เทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานชมรมอสม.จากเทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จากการนำของ นายขรรค์ชัย  คำอุ่น นายกเทศมนตรี ตำบลเวียงฝาง นำคณะเข้...

อ่าน 39 ครั้ง

ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่มารับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี

13 กันยายน 2561 #ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี โดย Mr.Oliver ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฝังเข็ม เพื่อการรักษา จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่มารับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี จำนวน 27 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้มีปัญ...

อ่าน 23 ครั้ง

อนรับคณะศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลบางพลับ

เทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเยี่ยมชม...

อ่าน 27 ครั้ง

ตรวจมาตรฐานโรงอาหารภายในโรงเรียนในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.สันกำแพง ดำเนินการตรวจมาตรฐานโรงอาหารภายในโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารเพื่อการบริโภค...

อ่าน 36 ครั้ง

บริการฝังเข็มเพื่อการรักษา ณ ศูนย์ส่งเสริมฯวัดโรงธรรมสามัคคี

30สิงหาคม2561 #ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี Mr.Oliver ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฝังเข็ม เพื่อการรักษา จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่มารับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี จำนวน 30ราย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้มีปัญหาด้านส...

อ่าน 33 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลมามาร่า แม่บัวคลี่ เยี่ยมชม สถานีดับเพลิง ทต.สันกำแพง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้เยี่ยมชมสถานีดับเพลิง ดูการ์ตูนชุดพนักงานดับเพลิง ทำความรู้จักสถานที่หน่วยงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยกองการศึกษา ซึ่งได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 จำนวน 140 คน โด...

อ่าน 157 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุฝึกอบรมทำขนมเทียนแก้ว

23สิงหาคม2561 ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการทำขนมเทียนแก้ว เพื่อส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน100คน ทั้งนี้ได้ทำกิจกรรมในด้านการสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได...

อ่าน 47 ครั้ง

ฝังเข็ม เพื่อการรักษา

23สิงหาคม2561 #ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี Mr.Oliver ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฝังเข็ม เพื่อการรักษา จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่มารับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี จำนวน 29 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้มีปัญหาด...

อ่าน 32 ครั้ง

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 2561

นายประวิตร ใจวงศ์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงโดยมีวาระประชุมดังนี้ -เรื่องประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -เรื่องรับรองรายงานก...

อ่าน 32 ครั้ง