“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ มอบหมายให้นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับเทศบาล...

อ่าน 9 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายนายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานในพิธีงานประเพณีลอยกระทง 2566

โดยมีขบวนแห่ 22 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จากบริเวณแยกช่วงสันกำแพง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง และกิจกรรมภาคสนาม ได้แก่ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดบอกไฟดอก บอกไฟลูกหนู และโคมไฟลอดห่วง นำโดยผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีงานลอยกระทงและให้...

อ่าน 33 ครั้ง