“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแพง แต่เดิมก็คือ สุขาภิบาลสันกำแพง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2499 และต่อมาเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2537  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำสุขาภิบาลได้โดยมีประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  แต่เนื่องจากสุขาภิบาลมีโครงสร้างการบริหารงานขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีเจตนารมณ์แบ่งแยกโครงสร้างการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา  ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ส่งผลให้สุขาภิบาล 980 แห่งทั่วประเทศ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

อ้างอิงจาก : https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

หมายเลข 1. รูปช้าง หมายถึง ช้างเผือกเชือกที่ 2 จาก 12 เชือกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 มีชื่อว่า “พระเศวตวรรัตนกรี นพิศสิริพงคนัทย์ เอกาทัศน์มงคลสุลักษณ์  ศุภขนัขเนตราทิโควรรณ พิษณุพันธุ์ อัครคชาธาร อัฏฐกุลสารดามพหัสดิน ปรมิทรมหาราชพาหน  สยามประชาชนสวัสดิคุล เดชอดุลยเลิศฟ้า” เป็นช้างพลายเผือก ตกที่บ้านนายแก้ว ปัญญาคง  ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พันตำรวจเอกนิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ น้อมเกล้า ฯ ถวายเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2509 สมโภชขึ้นระวางที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2509 ปัจจุบันล้มแล้ว

หมายเลข 2. อักษรไทยเหนือ (ตั๋วเมือง) ตัว(ส) เป็นสัญลักษณ์ของงาน “สันกำแพง สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม” ในปัจจุบันซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยการสนับสนุนให้ ประชาชนนำผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม ของท้องถิ่นมาวางจำหน่ายบนถนนคนเดิน

หมายเลข 3. อักษรไทยเหนือ (ตั๋วเมือง) ตัว (ก) เมื่อนำมารวมกับ ตัว (ส) เป็นตัวย่อ (สก.) ของคำว่า “สันกำแพง”

หมายเลข 4. รูปหญิงสาวนั่งปั่นไหม/ฝ้าย เป็นการแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิต ของสตรีในอดีตซึ่งทำการ  ปั่นไหม/ฝ้าย ด้วยมือ เพื่อนำไปทอเป็นผ้าไหม/ผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าไหมที่สวยงามลือชื่อ  ของอำเภอสันกำแพง

หมายเลข 5. กำแพง เป็นรูปภาพที่ให้ความหมายของคำว่า “สันกำแพง”

แชร์ให้เพื่อน: