“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand On-Line On-Air

และ On-Demand ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง


ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand On-Line On-Air

และ On-Demand ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพงประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง


ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site)

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
แชร์ให้เพื่อน: