“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ศูนย์ส่งเสริมกีฬา

ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้เริ่มเปิดการให้บริการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการออกกำลังกาย มีการให้บริการอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ประกอบไปด้วย เครื่องออกกำลังกาย (fitness) โต๊ะปิงปอง สนามแบดมินตัน การเล่นโยคะ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่แนะนำในการเล่นกีฬาประจำศูนย์ฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 16.30 - 20.30 น. และวันหยุดราชการ ในเวลา 16.30 - 20.30 น.

แชร์ให้เพื่อน: