“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

โอนงบประมาณรายจ่าย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
2 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
3 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
4 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
5 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
6 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
7 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
8 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
9 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
10 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 10 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
11 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
12 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 12 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
13 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 13 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
14 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
15 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 15 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
16 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 16 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
17 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 17 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
18 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 18 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
19 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 19 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
20 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 20 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
21 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 21 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
22 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
23 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 23 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
24 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 24 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
25 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 25 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)

แชร์ให้เพื่อน: