วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

สำนักงานทะเบียนราษฎร์

สำนักงานทะเบียนราษฎร์

เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ฤกษ์เบิกชัยในการเปิดบริการงานทะเบียนราษฎร อีกหนึงนโยบายหลัก มุ่งสัมฤทธิ์ผลบริการพี่น้องประชาชน ถูกต้องและฉับไว เริ่มเปิดบริการ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
อีกหนึงนโยบายหลักที่ น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ที่ต้องการพัฒนางานบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจการบริการที่ได้รับ ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณชั้น 1 เพื่อจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน จึงได้จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อให้บริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับเทศบาลฯมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ และมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องการเดินทางไปติดต่อราชการเ้วยความเสมอภาค ในเรื่องของ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลและบ้านและอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “บริการถูกต้องฉับไว ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ”

และในโอกาสอันเป็นมงคล เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง และหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดฯดังกล่าว

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545

***********************

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2540 มาตรา 73 บัญญัติให้รัฐต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันกันทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่งานทะเบียนเป็นงานที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย เป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อบุคคล ชุมชน ท้องที่ และเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติงานทะเบียนจึงเป็นการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาของงานทะเบียนที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม ความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ


ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียนปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีทัศนคติและค่านิยมในคุณค่าใหม่ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดี ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธา ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียนเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จรรณยาบรรณผู้ปฏิบัติงานทะเบียน

1.1 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ในทาง มิชอบ พึงไม่แสวงหาประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอรับบริการ พึงไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อหาและเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

1.2 พึงปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

1.3 พึงมีความใส่ใจและรับผิดชอบ หมั่นตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 พึงมีจิตสำนักต่อหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเต็มใจและอุตสาหะ พึงหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แย้งแสดงความฉุนเฉียวกับประชาชน ที่ไม่รู้หรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องที่มาติดต่อ

1.5 พึงมีทัศนคติที่ดี มีกิริยาวาจาสุภาพ ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถให้สำเร็จ เสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.6 พึงแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริหารทราบ และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะสามารถแก้ไขได้เวลาใด พึงแนะนำและชี้แจงให้ผู้มาขอรับบริการทราบถึงแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการได้ ในกรณีหน่วยงานไม่มีข้อมูลตามต้องการ

1.7 พึงใส่ใจศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ พึงละเว้นจากการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ตนไม่รู้จริง หรือไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายแก่ราชการ หรือประชาชนได้ภายหลัง

1.8 พึงใส่ใจและร่วมมือกันในการป้องกัน และปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้งานทะเบียนมีความถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม

1.9 พึงเชิดชูไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พึงสำนึกและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพงานทะเบียน

2. จรรยาบรรณผู้บริหารงานทะเบียน

2.1 พึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในการยึดมั่นประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม

2.2 พึงปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างเด็ดขาด จริงจัง

2.3 พึงปฏิบัติและบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ใส่ใจตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2.4 พึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล งาน และองค์กร มีความคิดริเริ่มและตื่นตัวในการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไม่หยุดนิ่ง

2.5 พึงใส่ใจในการปรับปรุงและพัฒนางานและบุคคล เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งอาชีพงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ประชาชยพึงพอใจ

2.6 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ยึดหลักการประสานสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

2.7 พึงสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวม ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เชิดชูคุณธรรม และกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

2.8 พึงสร้างความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

2.9 พึงสำนึกและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณงานทะเบียน

3. จรรยาบรรณนายตรวจการทะเบียน

3.1 พึงมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีความซื่อตรง จริงใจ บริสุทธิ์ใจต่องาน พึงมีการวางแผนการตรวจก่อนปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ สามารถปฏิบัติได้จริง ติดตามและควบคุมดูแลงานที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอ

3.2 พึงรักษาไว้ซึ่งหลักการตรวจที่สุจริตและเที่ยงธรรม เสนอรายงานการตรวจอย่างตรงไปตรงมา ปราศจกอคติและความลำเอียง ชี้แนะข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แก่ผู้ปฏิบัติโดยสุจริตใจ

3.2 พึงปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนด้วยความรับผิดชอบโดยสุจริตใจ

3.4 พึงละเว้นการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระทำของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีเจตนาทำการทุจริตโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

3.5 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือและพึงละเว้นจากการประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม อันอาจเกิดความเสียหาย แก่ราชการได้

3.6 พึงใช้ความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามหลักวิชาด้วยความ ชอบธรรม สุขุม รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาและสังเกตด้วยวิจารณญาณที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในการรักษาประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน

3.7 พึงเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในวิชาการ งานที่จะทำการตรวจ มีความรู้ ความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจ มีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวายหาความรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะ มีขีดความสามารถและมีมาตรฐานในการตรวจ

3.8 พึงทำการตรวจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับตรวจ โดยไม่มุ่งการจับผิด มีจิตสำนึกที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทะเบียน

3.9 พึงเชิดชูไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พึงสำนึกและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพงานทะเบียน

ประกาศ วันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

(ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา

(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


คู่มือประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ คลิกที่นี่


ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์

ขั้นตอนที่ 1

· ผู้รับบริการรับบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 2

· เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/เอกสารจากผู้แจ้ง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

· ตรวจสอบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

· จัดพิมพ์คำร้องทั่วไป (ท.ร.31) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3

· เจ้าหน้าที่เสนอเรื่อง/คำร้องทั่วไป (ท.ร.31) พร้อมความเห็นต่อนายทะเบียน

พิจารณาอนุญาต

– เจ้าหน้าที่จัดทำ/บันทึกข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

– เสนอนายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง/ลงนาม/ประทับตราเอกสาร

– คืนเอกสาร/สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ร้อง

– ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ไม่อนุญาต

– แจ้งผู้ยื่นคำร้องพร้อมเหตุผล

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง

เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ดังนี้

1. การรับแจ้งการเกิด

2. การรับแจ้งการตาย

กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน

ประเภทการให้บริการ

เวลาปฏิบัติงาน (เดิม)

เวลาปฏิบัติงาน(ที่ปรับลด)

การรับแจ้งการเกิด

15 นาที

10 นาที

การรับแจ้งการตาย

15 นาที

10 นาที

การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า ย้ายออก)

15 นาที

7 นาที

การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

15 นาที

10 นาที

การแก้ไขหรือจำหน่ายรายการบุคคลและบ้าน

15 นาที

5 นาที

การคัดรับรองทะเบียนบ้าน

15 นาที

5 นาที

การคัดรับรองทะเบียนคนเกิด/ทะเบียนคนตาย

15 นาที

5 นาที

การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (ขอบ้านเลขที่)

15 นาที

10 นาที

รายงานสถิติจากทะเบียน แยกรายพื้นที่ ระดับสำนักทะเบียน

ข้อมูลของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

สำนักทะเบียน

จำนวน(หลัง)

ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง

8,456

ตำบลสันกำแพง

5,020

ตำบลทรายมูล

2,220

ตำบลแช่ช้าง

1,216

รายงานสถิติประชากร ระดับตำบล ของตำบลทรายมูล

ข้อมูลของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

ตำบล / หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลทรายมูล

1,921.00

2,121.00

4,042.00

หมู่ที่ 1 ดอนมูล

296.00

แชร์ให้เพื่อน: