“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

วัดชัยชนะมงคล (วัดป่าเป้า) (สันกำแพงชวนเที่ยว ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง)

  • 11 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 165 ครั้ง

วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๒๑๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่พ.ศ.๒๕๒๕ ปัจจุบันมีอายุ ๓๒๐ ปี วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) มีพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญและเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศ ให้ความเคารพสักการะบูชา ซึ่ง ตามหลักฐานที่ปรากฎในประวัติวัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) ได้กล่าวถึง ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ให้ความสำคัญและร่วมกันทำนุบำรุงอย่างสม่ำเสมอ และในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๙ เหนือของทุกปีชุมชนร่วมกับฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ เพื่อสักการะองค์พระธาตุจนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน สืบทอดกันมายาวนานมากกว่า ๑oo ปี สร้างความศรัทธาและความสามัคคีในกลุ่มพุทธศาสนิกชนนับว่าชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้อาศัย พระธาตุเจดีย์วัดป่าเปาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: