“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสันกำแพงได้มีการจัดกิจกรรมงาน "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2565

  • 22 เมษายน 2565
  • อ่าน 162 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพงได้มีการจัดกิจกรรมงาน "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2565
นำโดยว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ คณะผู้บริหาร ประธานสภฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" เพื่อระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ในวันที่ 22 เมษายน 2565
โดยรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้า
- นายกเทศมนตรี อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล
- กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเสียสละในการปฏิบัติงานรับต่อความเสี่ยงในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
- นายกเทศมนตรีกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันเทศบาล
- กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ
- กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

- กิจกรรม 5 ส. (สะสาง/สะอาด/สะดวก/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย) ภายในห้องปฏิบัติงาน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: