วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคำซาว

  • 24 กันยายน 2561
  • อ่าน 96 ครั้ง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคำซาว ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพืธีเปิดศูนย์ดังกล่าว ศูนย์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีพัฒนาการอย่างสมดุล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งศูนย์ฯได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนอายุระหว่าง2-3ปี ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวน 37 คน แบ่งเป็นชาย 15คน หญิง 22 คน โดยมี นายประภากร ถวิลประวัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯวัดคำซาว เพื่อบริหารการศึกษาตามแนวนโยบายแห่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: