“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.บ้านตลาด รพ.สต.บ้านสันโค้ง ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านและโรงเรียนในสังเทศบาลตำบลสันกำแพง

  • 17 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 38 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2567 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.บ้านตลาด รพ.สต.บ้านสันโค้ง ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านและโรงเรียนในสังเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยดำเนินพร้อมกันในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ บริษัทเอกชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ในอำเภอสันกำแพงทุกพื้นที่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: